NOWOŚĆ! OCHRONA PRAWNA W UBEZPIECZENIU PZU DOM

Dla kogo?

Ubezpieczeniem Wojażer można objąć:

 • Polaków zamieszkałych w Polsce udających się w podróż po Polsce w ramach zorganizowanego wypoczynku,
 • Polaków zamieszkałych w Polsce i cudzoziemców przebywających w Polsce na podstawie zezwolenia na pobyt – wyjeżdżających za granicę odpocząć, uczyć się lub pracować,
 • Polaków zamieszkałych na stałe za granicą i cudzoziemców – przyjeżdżających do Polski na wypoczynek lub w celu podjęcia nauki lub do pracy.

Umowa jest zawierana jako:

 • polisa indywidualna - dla osób podróżujących indywidualnie,
 • polisa rodzinna - dla osób podróżujących z rodziną,
 • polisa zbiorowa - dla osób podróżujących w grupie liczącej co najmniej 10 osób albo w ramach polisy otwartej.


Korzyści


PZU oferuje kompleksowe wynikające z umowy wsparcie przez Centrum Alarmowe. Ubezpieczony lub inna osoba w jego imieniu, zgłaszając do Centrum Alarmowego zachorowanie czy wypadek, daje sygnał do zorganizowania pomocy ubezpieczonemu. Wszystkie dalsze działania odnośnie udzielenia pomocy prowadzi Centrum Alarmowe.


Zakres i przedmiot ubezpieczenia

Podstawowym zakresem ubezpieczenia Wojażer - PZU Pomoc w Podróży objęte jest:

 • ubezpieczenie kosztów leczenia,
 • ubezpieczenie assistance Pakiet Podstawowy


Ubezpieczenie kosztów leczenia to gwarancja ochrony w przypadku nagłych zachorowań lub nieszczęśliwych wypadków, które zaistnieją w okresie objętym ubezpieczeniem podczas podróży. Zakres tego ubezpieczenia to organizacja pomocy medycznej odpowiedniej do stanu zdrowia ubezpieczonego wraz z pokryciem kosztów takiej pomocy. Pod pojęciem pomocy medycznej należy rozumieć:

1. leczenie szpitalne i ambulatoryjne, w tym:

 • pobyt i leczenie w szpitalu w tym zabiegi i operacje przeprowadzane ze wskazań nagłych lub pilnych,
 • wizyty lekarskie,
 • badania pomocnicze zlecone przez lekarza (RTG, EKG, USG, podstawowe badania laboratoryjne) niezbędne do rozpoznania lub  leczenia choroby,
 • zabiegi ambulatoryjne, lekarstwa i środki opatrunkowe przepisane przez lekarza,

2. transport:

 • medyczny do odpowiedniej placówki medycznej z miejsca pobytu ubezpieczonego lub z miejsca wypadku,
 • między placówkami medycznymi, gdzie udzielano kolejnej pomocy medycznej,
 • do innego szpitala, jeżeli placówka medyczna, w której ubezpieczony jest hospitalizowany nie zapewnia opieki medycznej dostosowanej do jego stanu zdrowia, organizowany na podstawie decyzji lekarza Centrum Alarmowego PZU,
 • do miejsca zakwaterowania ubezpieczonego po udzieleniu pomocy medycznej, o ile stan zdrowia ubezpieczonego uniemożliwia mu skorzystanie z publicznych środków transportu lokalnego lub transport medyczny został zlecony przez lekarza prowadzącego,

3. zastosowanie komory dekompresyjnej w uzasadnionych medycznie przypadkach pod warunkiem rozszerzenia zakresu ubezpieczenia o uprawianie sportów wysokiego ryzyka lub uprawianie sportu wyczynowo,

4. leczenie stomatologiczne w przypadku ostrych stanów zapalnych i bólowych,

5. leczenie związane z ciążą i porodem (w tym również koszty transportu do placówki medycznej), nie później jednak niż do zakończenia 32 tygodnia ciąży,

6. naprawę albo zakup protez (w tym dentystycznych), okularów korekcyjnych oraz środków pomocniczych, których zniszczenie lub konieczność używania przez ubezpieczonego wynika  z wypadku ubezpieczeniowego objętego odpowiedzialnością PZU SA.


Suma ubezpieczenia kosztów leczenia ustalana jest przez ubezpieczającego poprzez uzgodnienie z PZU SA i zależy ona od przyjętego zakresu terytorialnego ochrony ubezpieczeniowej. Wynosi ona odpowiednio:

 1. dla strefy I obejmującej terytorium RP -  od 2.000 zł do 160.000 zł,
 2. dla strefy II obejmującej wszystkie państwa europejskie łącznie z RP, europejską część Rosji, Wyspy Kanaryjskie, kraje położone w basenie Morza Śródziemnego, tj. Algierię, Maroko, Egipt, Syrię, Liban, Izrael, Strefę Gazy, Libię, Tunezję i Turcję – od 20.000 zł do 400.000 zł,
 3. dla strefy III obejmującej terytorium całego świata łącznie z RP – od 80.000 zł do 800.000 zł,
  z zastrzeżeniem, że przy wyjeździe do USA  suma ubezpieczenia nie może być niższa niż 200.000 zł.

Warunki ubezpieczenia określają limity kosztów na leczenie stomatologiczne, leczenie związane z ciążą i porodem oraz na naprawę lub zakup protez oraz środków pomocniczych.


Ubezpieczenie assistance Pakiet Podstawowy to zapewniona organizacja usług assistance wraz z pokryciem kosztów, w szczególności:

 • usługi transportowe z miejsca podróży do domu w RP albo do kraju zamieszkania albo do kraju rezydencji,
 • poszukiwanie i ratownictwo,
 • usługi świadczone wyłącznie na terenie RP po powrocie z podróży,
 • usługi informacyjne na terenie RP.


Ubezpieczony może rozszerzyć pakiet podstawowy usług assistance o dodatkowe usługi, w tym między innymi:

 • wizyta bliskiej osoby,
 • wcześniejszy powrót do domu,
 • opieka nad dziećmi i osobami niesamodzielnymi,
 • transport dla osób bliskich,
 • pomoc prawną,
 • pomoc tłumacza,
 • poszukiwanie i ratownictwo z uwagi na warunki pogodowe przy uprawianiu sportu,
 • naprawa zniszczonego sprzętu lub jego wynajem,
 • zwrot kosztów niewykorzystanego ski-pass,
 • dosłanie niezbędnych przedmiotów osobistych,
 • zmiennika kierowcy,
 • pomoc w razie kradzieży.


Dodatkowa składka opłacona w ramach Wojażer – PZU Pomoc w Podróży to możliwość rozszerzenia usługi o ubezpieczenie NNW, bagażu podróżnego, OC. Dodatkowo ubezpieczyć można rezygnację albo skrócenie udziału w zorganizowanym wypoczynku oraz:

 • uprawianie sportów wysokiego ryzyka,
 • rekreacyjne uprawianie narciarstwa lub snowboardu na oznakowanych trasach zjazdowych,
 • wyczynowe uprawianie sportu,
 • wykonywanie pracy fizycznej,
 • zaostrzenie lub powikłania choroby przewlekłej,
 • ryzyko działań wojennych i aktów terroryzmu występujące lub mogące wystąpić na terytorium państw znajdujących się w rejonach świata zagrożonych takimi działaniami.


Umowę ubezpieczenia można zawrzeć na okres od jednego dnia do jednego roku.

Pośrednictwo Ubezpieczeniowe
DariuszZieliński

tel. 505 070 935

e-mail: dazielinski@agentpzu.pl


Formularz kontaktowy: