NOWOŚĆ! OCHRONA PRAWNA W UBEZPIECZENIU PZU DOM

Ubezpieczenie bagażu podróżnego

Do kogo kierowane jest ubezpieczenie?
Umowa ubezpieczenia może być zawarta indywidualnie albo w formie grupowej - z biurami podróży względnie innymi organizatorami wyjazdów np. klubów, parafii czy organizacji.

Przedmiot ubezpieczenia:
Ubezpieczenie obejmuje bagaż podróżny. Za bagaż uważa się rzeczy należące do ubezpieczonego lub wypożyczone przez klub, organizację czy inną jednostkę (przy czym wypożyczenie musi być udokumentowane) przewożone lub przenoszone poza miejsce jego stałego zamieszkania.

Zakres ubezpieczenia:
PZU S.A. odpowiada za szkody powstałe wskutek:
katastrofy lub wypadku środka komunikacji,
kradzieży z włamaniem dokonanych z zamkniętych pomieszczeń lub kradzieży, jeśli bagaż pozostawał pod opieką ubezpieczonego albo został oddany do przechowania,
rabunku,
zdarzeń losowych w postaci ognia, huraganu, powodzi, piorunu, wybuchu, deszczu nawalnego, gradu, upadku pojazdu powietrznego, wydostania się wody z urządzeń wodnokanalizacyjnych, lawiny, zapadania lub obsunięcia się ziemi,
zaginięcia ubezpieczonych przedmiotów w czasie zdarzenia losowego lub wskutek nieszczęśliwego wypadku albo nagłego zachorowania ubezpieczonego.

Za opłatą dodatkowej składki, na wniosek ubezpieczającego, umowa może być rozszerzona o ryzyko kradzieży z włamaniem do zamkniętego pojazdu (samochodu lub przyczepy) poza miejscowością zamieszkania.

Okres ubezpieczenia:
Umowę zawiera się na czas wyjazdu albo na okres roczny.

Pośrednictwo Ubezpieczeniowe
DariuszZieliński

tel. 505 070 935

e-mail: dazielinski@agentpzu.pl


Formularz kontaktowy: