NOWOŚĆ! OCHRONA PRAWNA W UBEZPIECZENIU PZU DOM

Kompleksowe ubezpieczenie jachtów morskich

Do kogo kierowane jest ubezpieczenie
Umowy ubezpieczenia są zawierane:
z osobami fizycznymi,
z osobami prawnymi
z jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej,
które eksploatują jachty dopuszczone do morskiej żeglugi turystycznej i sportowej

Przedmiot i zakres ubezpieczenia
Ubezpieczenie dotyczy jachtów zarejestrowanych w rejestrowych prowadzonych przez właściwe organy administracji żeglugi morskiej i śródlądowej lub inne uprawnione podmioty i spełniające wymogi bezpieczeństwa zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie żeglugi morskiej. Ochrona ubezpieczeniowa PZU SA dotyczy jachtów w okresie ich eksploatacji na wodach morskich jak również w okresie ich wyłączenia z eksploatacji. Kompleksowa ochrona ubezpieczeniowa PZU SA obejmuje ryzyka związane z posiadaniem jachtów oraz ich wykorzystaniem w celach turystycznych, rekreacyjnych i szkoleniowych. 

Ubezpieczeniem jacht-casco objęte są szkody powstałe:
w czasie pływania po wodach morskich,
w czasie towarzyszenia (asysty) i holowania,
podczas wodowania i podnoszenia z wody,
podczas postoju w portach, na przystaniach itp.

Ubezpieczenie jacht-casco pokrywa także szkody powstałe w czasie wyłączenia z eksploatacji, tj. w czasie postoju w zimowiskach, warsztatach i stoczniach remontowych lub w innych przeznaczonych do tego celu i odpowiednio zabezpieczonych miejscach postoju bądź przechowywania.

Ubezpieczenie jacht-casco może być zawarte:
w zakresie podstawowym,
w zakresie rozszerzonym o szkody podczas transportu drogowego lub o szkody wskutek kradzieży z włamaniem, rozboju lub umyślnego uszkodzenia jachtu przez osoby trzecie,
w zakresie pełnym.

W ramach kompleksowego ubezpieczenia PZU SA ponosi odpowiedzialność za szkody z tytułu odpowiedzialności cywilnej (OC armatora) i następstw nieszczęśliwych wypadków (NW kapitana i członków załogi). Przedmiotem ubezpieczenia są także koszty niezbędnego leczenia Ubezpieczonego, który przebywając za granicą, w czasie uczestnictwa w rejsie, musiał bezzwłocznie poddać się leczeniu w związku z nieszczęśliwym wypadkiem lub nagłym zachorowaniem. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje rzeczy osobiste kapitana i członków załogi, które zostały zniszczone lub utracone w wyniku zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową jacht-casco. 

Okres ubezpieczenia
Umowę ubezpieczenia można zawrzeć na okres jednego roku bądź czas krótszy od roku (ubezpieczenie krótkoterminowe).

Pośrednictwo Ubezpieczeniowe
DariuszZieliński

tel. 505 070 935

e-mail: dazielinski@agentpzu.pl


Formularz kontaktowy: