NOWOŚĆ! OCHRONA PRAWNA W UBEZPIECZENIU PZU DOM

Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rolników


Ubezpieczenie jest obowiązkowe i dotyczy posiadaczy gospodarstw rolnych. Jego przedmiotem jest odpowiedzialność cywilna związana z posiadaniem gospodarstwa rolnego. Ubezpieczenie OC chroni rolnika przed dotkliwymi finansowymi konsekwencjami, które mogą wynikać z różnego rodzaju nieprzewidzianych szkód.

Dla kogo?
Ubezpieczenie OC adresowane jest do wszystkich rolników, zarówno posiadaczy, jak współposiadaczy gospodarstw rolnych.

Zakres i przedmiot ubezpieczenia:
Z ubezpieczenia OC przysługuje odszkodowanie, jeśli rolnik, osoba żyjąca z nim we wspólnym gospodarstwie lub w nim pracująca zostali pociągnięci do odpowiedzialności za szkodę powstałą w związku z posiadaniem gospodarstwa rolnego, której następstwem jest śmierć, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia , utrata lub zniszczenie mienia. 

Suma gwarancyjna (w przeliczeniu na euro przy zastosowaniu kursu średniego ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu wyrządzenia szkody) w ubezpieczeniu OC rolników wynosi:
jeśli ofiarą padli ludzie - 2. 500 000 euro na każdego poszkodowanego,
jeśli szkody dotyczą mienia ? 500 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, bez względu na liczbę poszkodowanych.

Korzyści:
Rolnik, który korzysta z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie musi się obawiać, że przegrany proces o odszkodowanie może pochłonąć wyniki jego wieloletniej pracy i zmusi go do sprzedaży gospodarstwa. Koszty przejmie na siebie PZU SA.

Okres ubezpieczenia:
Umowę obowiązkowego ubezpieczenia OC, na wniosek rolnika, zawiera się na okres 12 miesięcy. Jeżeli rolnik przynajmniej na jeden dzień przed upływem okresu ubezpieczenia nie powiadomi PZU SA o wypowiedzeniu umowy, uważa się, że zawarto umowę na następny rok.

Pośrednictwo Ubezpieczeniowe
DariuszZieliński

tel. 505 070 935

e-mail: dazielinski@agentpzu.pl


Formularz kontaktowy: