NOWOŚĆ! OCHRONA PRAWNA W UBEZPIECZENIU PZU DOM

Ubezpieczenie mienia ruchomego w gospodarstwach rolnych

Ubezpieczyć mienie ruchome mogą wszyscy posiadacze gospodarstw rolnych. Stosunkowo tania polisa PZU SA zapewnia bardzo szeroki zakres ochrony ubezpieczeniowej – od sprzętu rolniczego i zwierząt aż po lodówkę i telewizor. Rolnik może ubezpieczyć całe mienie w swym gospodarstwie albo tylko wybrane elementy – np. ziemiopłody czy sprzęt rolniczy.

Do kogo kierowane jest ubezpieczenie
Umowę ubezpieczenia zawrzeć mogą nie tylko osoby fizyczne, ale także osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.

Przedmiot i zakres ubezpieczenia
PZU SA pokrywa skutki szkód spowodowanych przez zdarzenia losowe takie jak huragan, opady śniegu, uderzenie piorunu, ogień, eksplozja, powódź, grad, zalanie, usuwanie się ziemi itp.

Korzyści
Rolnik ma znaczną swobodę wyboru najkorzystniejszego wariantu ubezpieczenia.

Wariant podstawowy obejmuje

  • sprzęt rolniczy, materiały i zapasy,

  • ziemiopłody,

  • zwierzęta gospodarskie,

  • ruchomości domowe to jest meble, sprzęt audiowizualny i zmechanizowany, urządzenia domowe, odzież i in. przedmioty osobistego użytku.

Warianty dodatkowe pozwalają ubezpieczyć

  • ruchomości domowe - od kradzieży z włamaniem i rabunku,

  • mienie ruchome - od zalania,

  • aparaty i inne urządzenia elektryczne - od przepięć spowodowanych wyładowaniami atmosferycznymi,

  • zwierzęta - od kradzieży

  • sprzęt rolniczy - od kradzieży

Okres ochrony
Ubezpieczenie mienia ruchomego w gospodarstwach rolnych zawiera się na rok albo okres krótszy (ubezpieczenie krótkoterminowe).

Pośrednictwo Ubezpieczeniowe
DariuszZieliński

tel. 505 070 935

e-mail: dazielinski@agentpzu.pl


Formularz kontaktowy: