NOWOŚĆ! OCHRONA PRAWNA W UBEZPIECZENIU PZU DOM

Obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych

Przedmiot ubezpieczenia:
Odpowiedzialność cywilna każdej osoby, która kierując pojazdem mechanicznym w okresie trwania umowy ubezpieczenia wyrządziła szkodę w związku z ruchem tego pojazdu.

Odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia OC przysługuje, jeżeli posiadacz lub kierujący pojazdem są obowiązani do odszkodowania za wyrządzoną w związku z ruchem tego pojazdu szkodę, której następstwem jest śmierć, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia bądź też utrata, zniszczenie lub uszkodzenie mienia.

Odszkodowanie ustala się i wypłaca w granicach odpowiedzialności cywilnej posiadacza lub kierującego pojazdem, najwyżej jednak do wysokości sumy gwarancyjnej ustalonej w umowie. Suma gwarancyjna nie może być niższa niż równowartość w złotych:
w przypadku szkód na osobie - 5 000 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych,
w przypadku szkód w mieniu - 1 000 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych
*ustalana przy zastosowaniu kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego w dniu wyrządzenia szkody.

Umowę ubezpieczenia zawiera się na okres 12 miesięcy.
Umowę ubezpieczenia krótkoterminowego można zawrzeć, jeżeli pojazd mechaniczny jest:
zarejestrowany na stałe, a umowa zawierana jest np. przez komis samochodowy (na czas nie krótszy niż 30 dni),
zarejestrowany czasowo (na czas nie krótszy niż okres tej rejestracji i nie krótszy niż 30 dni),
pojazdem wolnobieżnym (na okres nie krótszy niż 3 miesiące),
pojazdem historycznym (na czas nie krótszy niż 30 dni).

Wznowienie umowy ubezpieczenia OC:
Jeżeli posiadacz pojazdu mechanicznego nie później niż na jeden dzień przed upływem okresu 12 miesięcy, na który umowa ubezpieczenia OC została zawarta, nie powiadomi na piśmie PZU SA o jej wypowiedzeniu, uważa się, że została zawarta następna umowa na kolejne 12 miesięcy. Zawarcie następnej umowy nie następuje (pomimo braku wypowiedzenia), jeżeli nie została opłacona w całości składka za mijający okres 12 miesięcy.

Zbycie pojazdu:
W razie zbycia pojazdu wszystkie prawa i obowiązki wynikające z zawartej umowy przechodzą na nabywcę pojazdu. Nabywca może tę umowę wypowiedzieć w ciągu 30 dni od dnia nabycia pojazdu (wtedy rozwiąże się ona z upływem 30 dni po dniu nabycia) albo kontynuować umowę ? wówczas trwa ona do końca okresu, na jaki została zawarta przez zbywcę pojazdu.

Korzyści z tytułu zawarcia obowiązkowego ubezpieczenia OC:
jeśli kupisz OC, ubezpieczenie PZU Auto Pomoc w wariancie Komfort otrzymasz bez dodatkowych opłat, a w przypadku wariantu Super tego ubezpieczenia przygotowaliśmy dla Ciebie specjalną ofertę cenową. Sprawdź!
bezpłatna Zielona Karta,
poczucie pewności wynikające z tego, że PZU bierze na siebie odpowiedzialność za finansowe konsekwencje szkód wyrządzonych osobom trzecim.

Do ubezpieczenia OC ma zastosowanie ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. Nr 124 z 2003r., poz. 1152 z późn.zm.).

Pośrednictwo Ubezpieczeniowe
DariuszZieliński

tel. 505 070 935

e-mail: dazielinski@agentpzu.pl


Formularz kontaktowy: