NOWOŚĆ! OCHRONA PRAWNA W UBEZPIECZENIU PZU DOM

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku z ruchem pojazdu mechanicznego (NNW Max)

Zakres i przedmiot ubezpieczenia:
Przedmiotem ubezpieczenia są największe trwałe następstwa nieszczęśliwych wypadków, tj. śmierć i niezdolność do pracy ubezpieczonego zaistniałe w okresie ubezpieczenia, powstałe w związku z ruchem pojazdu, a także:
podczas wsiadania do pojazdu i wysiadania z pojazdu,
podczas przebywania w pojeśdzie w przypadku zatrzymania pojazdu lub postoju pojazdu na trasie jazdy,
podczas naprawy pojazdu na trasie jazdy,
bezpośrednio przy załadowywaniu i rozładowywaniu pojazdu.
Ubezpieczeniem może zostać objęta osoba, która w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia nie ukończyła 65 lat.

Odpowiedzialność PZU SA jest wyłączona, jeżeli nieszczęśliwy wypadek był następstwem chorób lub stanów chorobowych ubezpieczonego istniejących w chwili zdarzenia (nawet takich, które ujawnione zostały nagłym zdarzeniem wywołanym przyczyną zewnętrzną).

Zakres i wysokość świadczenia
Ubezpieczenie obejmuje następujące świadczenia:
w przypadku niezdolności do pracy ubezpieczonego zaistniałej w wyniku nieszczęśliwego wypadku - świadczenie w wysokości 100% sumy ubezpieczenia określonej w umowie,
w przypadku śmierci ubezpieczonego zaistniałej w wyniku nieszczęśliwego wypadku - świadczenie w wysokości 100% sumy ubezpieczenia określonej w umowie.

Niezależnie od świadczeń objętych umową ubezpieczenia, PZU SA zwraca ubezpieczonemu koszty badań medycznych lub badań przez wskazanych przez PZU SA lekarzy oraz niezbędne udokumentowane wydatki poniesione na przejazdy w RP do lekarzy wskazanych przez PZU SA, przy czym koszty dojazdu innym środkiem transportu niż komunikacja publiczna zwracane są po zaakceptowaniu przez PZU SA zasadności wyboru środka transportu.

Umowa ubezpieczenia:
Umowę ubezpieczenia zawiera się na okres 12 miesięcy w formie:
indywidualnej imiennej,
zbiorowej z imiennym wskazaniem ubezpieczonych,
zbiorowej bez imiennego wskazania ubezpieczonych.

Pośrednictwo Ubezpieczeniowe
DariuszZieliński

tel. 505 070 935

e-mail: dazielinski@agentpzu.pl


Formularz kontaktowy: