NOWOŚĆ! OCHRONA PRAWNA W UBEZPIECZENIU PZU DOM

Obowiązkowe ubezpieczenie OC lekarzy i lekarzy dentystów wykonujących zawód na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Dla kogo

Ubezpieczenie kierowane jest do lekarzy i lekarzy dentystów wykonujących zawód na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w:

 1. zakładzie opieki zdrowotnej,
  oraz w ramach:
 2. indywidualnej praktyki lekarskiej,
 3. indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej,
 4. grupowej praktyki lekarskiej.

 

Korzyści

Ubezpieczenie kierowane jest do lekarzy i lekarzy dentystów wykonujących zawód na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w:

 • Spełnienie obowiązku wynikającego z ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty,
 • Zapewnienie ochrony ubezpieczeniowej w zakresie odpowiedzialności cywilnej związanej z wykonywaniem zawodu lekarza, która stwarza większą wiarygodność ubezpieczonego dla pacjentów,
 • Poczucie bezpieczeństwa, że w przypadku wyrządzenia osobie trzeciej szkody, do której naprawienia jest zobowiązany ubezpieczony, PZU wypłaci osobie trzeciej należne odszkodowanie,
 • Świadomość minimalizacji ryzyka związanego z wykonywaniem zawodu lekarza,
 • Obniżka składki za tytuł specjalisty, tytuł naukowy, bezszkodową kontynuacje ubezpieczenia,
 • Ratalny schemat płatności pozwalający dopasować płatności składki do oczekiwań Klienta,
 • Sprawna i rzetelna obsługa zarówno na etapie zawierania umowy ubezpieczenia jak również w przypadku zaistnienia szkody.

 

Zakres i przedmiot ubezpieczenia

Przedmiot i zakres ubezpieczenia określa Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lekarzy i lekarzy dentystów wykonujących zawód na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2010 r. Nr 78 poz.515). Przedmiot ubezpieczenia Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna lekarzy i lekarzy dentystów wykonujących zawód na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, za szkody wyrządzone działaniem lub zaniechaniem ubezpieczonego, które miało miejsce w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowe przy wykonywaniu czynności zawodowych. Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia jest ustalona w zależności od specjalizacji w odniesieniu do jednego i wszystkich zdarzeń w okresie ubezpieczenia nie dłuższym niż 12 miesięcy i wynosi:

 1. 100.000 euro dla lekarza i lekarza dentysty o specjalizacjach:
  a) anestezjologia i intensywna terapia,
  b) położnictwo i ginekologia,
  c) wszystkie chirurgie,
  d) neonatologie,
  e) onkologia kliniczna,
  f) ortopedia i traumatologia narządu ruchu,
  g) urologia,
  h) otorynolaryngologia,
  i) okulistyka,
  j) medycyna ratunkowa;
 2. 50.000 euro dla lekarza dentysty z wyłączeniem specjalizacji chirurgia stomatologiczna i chirurgia szczękowo-twarzowa;
 3. 25.000 euro dla lekarza o specjalizacji innej niż wymieniona w pkt 1).

Suma gwarancyjna ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP po raz pierwszy w roku, w którym umowa ubezpieczenia OC została zawarta.

Jeżeli lekarz lub lekarz dentysta wykonuje zawód w zakresie więcej niż jednej specjalizacji, to dla ustalenia minimalnej sumy gwarancyjnej przyjmuje się specjalizację, dla której jest ustalona najwyższa minimalna suma gwarancyjna.

Pośrednictwo Ubezpieczeniowe
DariuszZieliński

tel. 505 070 935

e-mail: dazielinski@agentpzu.pl


Formularz kontaktowy: