NOWOŚĆ! OCHRONA PRAWNA W UBEZPIECZENIU PZU DOM

Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych

Dla kogo

Ubezpieczenie adresowane jest do podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych.

Korzyści

  • Spełnienie obowiązku wynikającego z ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz nadzorze publicznym,
  • Zapewnienie ochrony ubezpieczeniowej w zakresie odpowiedzialności cywilnej związanej z wykonywaniem czynności zawodowych, która stwarza większą wiarygodność ubezpieczonego dla jego kontrahentów,
  • Poczucie bezpieczeństwa, że w przypadku wyrządzenia osobie trzeciej szkody, do której naprawienia jest zobowiązany ubezpieczony, PZU wypłaci osobie trzeciej należne odszkodowanie,
  • Świadomość minimalizacji ryzyka związanego z prowadzoną działalnością zawodową,
  • Ratalny schemat płatności pozwalający dopasować płatności składki do oczekiwań Klienta,
  • Sprawna i rzetelna obsługa zarówno na etapie zawierania umowy ubezpieczenia jak również w przypadku zaistnienia szkody.

Zakres i przedmiot ubezpieczenia

Zakres i przedmiot ubezpieczenia określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2009 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia OC podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 205 poz.1583). Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna za szkody będące następstwem działania lub zaniechania ubezpieczonego lub osoby, za którą ponosi on odpowiedzialność, w związku z prowadzoną działalnością zawodową, które miało miejsce w okresie ubezpieczenia. Minimalne sumy gwarancyjne określa ww. rozporządzenie Ministra Finansów i wynoszą :

  1. na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia nie dłuższym niż 12 miesięcy 400.000 euro - jeżeli przedmiotem działalności są czynności rewizji finansowej,
  2. w odniesieniu do jednego zdarzenia:

a. 10.000 euro - jeżeli przedmiotem działalności jest usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych i podatkowych;
b. 10.000 euro - jeżeli przedmiotem działalności jest doradztwo podatkowe;

c. 10.000 euro - jeżeli przedmiotem działalności jest prowadzenie postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego;
d. 2.000 euro - jeżeli przedmiotem działalności jest działalność wydawnicza lub szkoleniowa w zakresie rachunkowości, rewizji finansowej i podatków;

e. 10.000 euro - jeżeli przedmiotem działalności jest wykonywanie ekspertyz lub opinii ekonomiczno-finansowych;
f. 10.000 euro - jeżeli przedmiotem działalności jest świadczenie usług atestacyjnych; doradztwa lub zarządzania, wymagających posiadania wiedzy z dziedziny rachunkowości lub rewizji finansowej,

g. 10.000 euro - jeżeli przedmiotem działalności jest świadczenie usług przewidzianych standardami rewizji finansowej, a także innych usług zastrzeżonych w odrębnych przepisach do wykonywania przez biegłych rewidentów.

Pośrednictwo Ubezpieczeniowe
DariuszZieliński

tel. 505 070 935

e-mail: dazielinski@agentpzu.pl


Formularz kontaktowy: