NOWOŚĆ! OCHRONA PRAWNA W UBEZPIECZENIU PZU DOM

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności zawodowej

Pozostałe informacje
W ramach sumy gwarancyjnej przyjętej w umowie ubezpieczenia PZU jest zobowiązany do:
pokrycia kosztów wynagrodzenia rzeczoznawcy powołanego przez ubezpieczającego lub ubezpieczonego lub poszkodowanego pod warunkiem uznania przez PZU, że powołanie tego rzeczoznawcy było uzasadnione,
zwrotu kosztów wynikłych z zastosowania środków podjętych w celu zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów, jeżeli środki te były celowe, chociażby okazały się bezskuteczne,
pokrycia niezbędnych kosztów sądowej obrony przed roszczeniem poszkodowanego, o ile prowadzenie tego sporu PZU S.A. uzna za uzasadnione,
pokrycia kosztów postępowania cywilnego, w tym mediacji lub postępowania pojednawczego prowadzonego w związku ze zgłoszonymi roszczeniami odszkodowawczymi, o ile PZU uzna prowadzenie tego postępowania za uzasadnione.

PZU jest zobowiązany także do:
ustalenia stanu faktycznego zdarzenia,
zasadności zgłoszonych roszczeń i wysokości odszkodowania.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej sportowców, trenerów, instruktorów sportowych, pracowników obsługi sportu, organizacji sportowych oraz podmiotów prowadzących działalność o charakterze sportowo-rekreacyjnym

Przedmiot ubezpieczenia
Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna ubezpieczonego wobec osób trzecich za szkody będące następstwem czynu niedozwolonego (odpowiedzialność cywilna deliktowa) w związku z prowadzoną przez ubezpieczonego działalnością (aktywnością, wykonywanym zawodem) określoną w umowie ubezpieczenia lub z posiadanym w związku z tą działalnością mieniem.

Zakres ochrony
Za opłatą dodatkowej składki ochrona ubezpieczeniowa może zostać rozszerzona na szkody:
wyrządzone pracownikom ubezpieczonego, powstałe w następstwie wypadku przy pracy;
powstałe w mieniu, z którego ubezpieczony korzystał na podstawie najmu, dzierżawy, użytkowania, leasingu lub innej podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy;
powstałe w rzeczach przyjętych na przechowanie do szatni.
wyrządzone poza terytorium RP.

PZU S.A. pokrywa uzasadnione koszty procesu, związane z dochodzeniem roszczenia przez poszkodowanego oraz koszty wynikłe z zastosowania środków podjętych w celu zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów, jeżeli środki te były celowe, chociażby okazały się bezskuteczne. Koszty te nie są limitowane ale są zaliczane w poczet sumy gwarancyjnej.

Okres ubezpieczenia i składka
Okres ubezpieczenia trwa jeden rok, chyba, że umowę ubezpieczenia zawarto na inny okres. Wysokość składki zależy przede wszystkim od wysokości sumy gwarancyjnej, rodzaju działalności sportowo-rekreacyjnej lub dyscypliny sportowej, zakresu i okresu ubezpieczenia.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej placówek dydaktyczno wychowawczych i opiekuńczych oraz nauczycieli, wychowawców i opiekunów

Przedmiot ubezpieczenia
Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna ubezpieczonego wobec osób trzecich za szkody będące następstwem czynu niedozwolonego (odpowiedzialność cywilna deliktowa) w związku z prowadzoną przez ubezpieczonego działalnością (wykonywanym zawodem) określoną w umowie ubezpieczenia lub z posiadanym w związku z tą działalnością mieniem.

Zakres ochrony
Za opłatą dodatkowej składki ochrona ubezpieczeniowa może zostać rozszerzona na odpowiedzialność cywilną ubezpieczonego za szkody:
wyrządzone pracownikom ubezpieczonego, powstałe w następstwie wypadku przy pracy;
powstałe w mieniu, z którego ubezpieczony korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użytkowania, leasingu lub innej podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy;
powstałe w rzeczach przyjętych na przechowanie do szatni;
będące następstwem zniszczenia, uszkodzenia lub zaginięcia wszelkiego rodzaju dokumentów związanych z wykonywaniem czynności;
wyrządzone poza terytorium RP.

PZU S.A. pokrywa uzasadnione koszty procesu, związane z dochodzeniem roszczenia przez poszkodowanego oraz koszty wynikłe z zastosowania środków podjętych w celu zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów, jeżeli środki te były celowe, chociażby okazały się bezskuteczne. Koszty te nie są limitowane, ale są zaliczane w poczet sumy gwarancyjnej.

Okres ubezpieczenia i składka
Okres ubezpieczenia trwa jeden rok, chyba, że umowę ubezpieczenia zawarto na inny okres. Wysokość składki zależy przede wszystkim od wysokości sumy gwarancyjnej, zakresu ubezpieczenia rodzaju szkolnictwa lub instytucji opiekuńczo-wychowawczej, wykładanego przedmiotu przez nauczycieli.

Pośrednictwo Ubezpieczeniowe
DariuszZieliński

tel. 505 070 935

e-mail: dazielinski@agentpzu.pl


Formularz kontaktowy: