NOWOŚĆ! OCHRONA PRAWNA W UBEZPIECZENIU PZU DOM

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej dla klienta korporacyjnego

Przedmiot ubezpieczenia

Przedmiotem ubezpieczenia jest, wynikająca z obowiązujących przepisów prawa, odpowiedzialność cywilna Ubezpieczającego za szkody na osobie (szkody będące następstwem śmierci, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia) lub rzeczowe (szkody będące następstwem utraty, zniszczenia lub uszkodzenia rzeczy) wyrządzone osobom trzecim, w związku z wprowadzeniem produktu do obrotu. Za produkt uważa się rzecz ruchomą, nawet jeśli została połączona z inną rzeczą, w tym zwierzęta.

Ubezpieczającym może być przedsiębiorca, który wytwarza lub wprowadza do obrotu produkt, a także jego przedstawiciel oraz każda osoba, która występuje jako wytwórca, umieszczając na produkcie bądź dołączając do niego swoje nazwisko, nazwę, znak towarowy bądź inne odróżniające oznaczenie. Za producenta uważa się również importera.

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje zarówno szkodę faktyczną (damnum emergens) jak również utracone korzyści (szkody następcze), które poszkodowana osoba trzecia mogłaby uzyskać, gdyby jej szkody nie wyrządzono (lucrum cessans). Jest to bardzo istotny element odpowiedzialności, ponieważ roszczenia dotyczące szkód następczych bardzo często przewyższają swoją wysokością faktyczną wartość uszkodzonego lub zniszczonego mienia przy szkodzie rzeczowej, lub wartość uszczerbku na zdrowiu przy szkodzie osobowej. Odpowiedzialność obejmuje szkody wyrządzone na terenie Polski, z możliwością rozszerzenia zakresu terytorialnego na wszystkie kraje świata.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za produkt jest ubezpieczeniem dostosowanym do aktualnego otoczenia prawnego i gospodarczego, będącego wynikiem dostosowania przepisów polskiego prawa do rozwiązań przyjętych w Unii Europejskiej (m.in. odpowiedzialność cywilna za produkt niebezpieczny - ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz ustawa o ogólnym bezpieczeństwie produktów).

Pośrednictwo Ubezpieczeniowe
DariuszZieliński

tel. 505 070 935

e-mail: dazielinski@agentpzu.pl


Formularz kontaktowy: